Gravferd
Gravferd
Gravferd
I 2001 ble det holdt over 41000 gravferdsgudstjenester i Den norske kirkes regi. Det omfatter ca 94 prosent av alle døde. Den norske kirkes menigheter er pålagt å ha tilsyn med kirkegårdene. Kommunestyret er økonomisk ansvarlig for kirkegårdenes drift. 

Ta kontakt med Øyer kirkekontor så snart som mulig etter et dødsfall for å avtale gravferd. Gravferd skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet. 
Spesielt om vinteren er det viktig å kontakte kirkekontoret snarest mulig, kontakt gjerne prest eller kirkeverge direkte dersom dødsfallet skjer i tilknytning til helg eller fridag. 

Møtet med sørgende er en av kirkens viktigste oppgaver. Mange prester har i senere år utdannet seg spesielt for å kunne møte pårørendes behov ved ulykker og 
katastrofesituasjoner. 

Kirkelig gravferd er en gudstjenestelig handling som består av lesning fra Bibelen, bønn og en kort tale.
Ved graven (eventuelt i krematoriet) foretas jordpåkastelse. 
Presten kaster tre ganger jord på kisten og sier: "Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå." 

Kirkemøtet 2002 vedtok ny gravferdsliturgi som supplerende alternativ til gjeldende ordning med virkning fra 1. mars 2003. 

Menigheten har fått laget et eget blomsterkort til bruk ved gravferder.
Kortene er til salgs i mange av bygdas forretninger, og koster 50 kroner.
Overskuddet fra kortsalget går til menighetsarbeidet. Kortet er tegnet av Arve Hagen. 


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort