Restaurering av Tretten kirke
Restaurering av Tretten kirke
Restaurering av Tretten kirke
Restaurering av Tretten kirke tilbake på dagsorden
Tretten kirke er blant de første tømrede korskirker med laftverk i dalen. Den ble ferdigstilt i 1728, med vigsling av kirken søndag 12. september dette året, under navnet "Vår frelsers kirke". Siden den gang har kirken blitt bordkledd, fått større tårn enn den opprinnelige tårnfoten, og gjennomgått større og mindre endringer. Mest dramatisk blir det imidlertid i vår nyere tid.

Senhøstes 1998 oppdager man at tårnet på Tretten kirke svaier mer enn hva som er å regne for normalt. I den påfølgende tida blir Øyer kommune og Riksantikvaren informert om situasjonen, og det gjøres nærmere undersøkelser. Disse avdekker ikke bare store råteskader på tårnet, de største og alvorligste problemene er å finne i selve kirketårnet. Omfanget av råteskadene og dens betydning for byggets bæreevne fører til at kirken for en periode blir stengt. Så starter en lengre prosess for å få nødvendige tillatelser for å ta ned tårnet, og få åpnet kirka for bruk igjen.

24. oktober 2000 løftes det over 20 meter høye tårnet ned fra Tretten kirke, og plasseres forsvarlig ved siden av kirkebygget. Et midlertidig tak legges på, og kirka åpnes igjen. Blant forutsetningene for å gjøre dette, var at det ble bygget en mindre klokkestøpul ute på kirkegården, samt at Øyer kommune forpliktet seg til å avsette midler til det nødvendige restaureringsarbeidet som må gjennomføres.

Snart 8 år har gått siden tårnet ble heist ned. Klokkestøpul kom på plass ved Tretten kirke, men midler til selve restaureringsarbeidet har det vært verre med. Ut fra de undersøkelser og beregninger som ble gjort på slutte av 90-tallet ville man snakke om rundt 20 millioner kroner for å restaurere kirka og få tårnet på plass igjen.

I løpet av 2007-2008 har Øyer og Tretten kirkelige råd fått utarbeidet en vedlikeholdsplan for kirkebygg i Øyer og på Tretten. Da denne ble sendt Riksantikvaren for godkjenning ble framdriftsplan for restaureringen av Tretten kirke etterlyst. Undertegnede mener det er på høy tid at man tar tak i denne utfordringene igjen, og setter Tretten kirkes framtid på dagorden!

Leder og nestleder i ØTKR har sammen med undertegnede vært på dialogmøte med Øyer kommune (mai ’08), her møtte vi ordfører, rådmann og kommunalsjef. Tretten kirke ble spesielt tatt opp som tema, og kommunens representanter ser positivt på at det utarbeides en grundig prosjekteringsplan for restaureringsarbeidet, for deretter å ta stilling til videre framdrift. Her bør en se på de to alternativene; å få tårnet opp igjen, og tilbakeføring av kirka til opprinnelig stand med en mindre tårnfot.
 
Videre har leder i ØTKR, kirketjener og undertegnede hatt befaring på Tretten kirke med Henning Olstad fra Norsk håndverk. Olstad skal vurdere muligheten for å benytte en restaureringsteknikk der kirkebygget jekkes opp, og råtne stokker kan skiftes, uten at hele bygget på tas ned. Teknikken har han blant annet brukt på Kongsgården på Bygdøy.
Vi som var med på befaringa ble sterkt inspirert av Olstads kunnskap og engasjement for håndverksteknikker, og ser det som svært viktig å komme i gang med prosjekteringsarbeidet som snart som mulig.

f.v: Morten Brendløkken, Anne Hjelmstadstuen Jorde, Henning Olstad
 
Undertegnede vil ta initiativ til et felles møte med Olstad, representanter fra Riksantikvaren, representant fra ingeniørfirma, Øyer kommune og ØTKR. Muligheten for å søke om midler til prosjektering, og selve restaureringsarbeidet, vil også bli undersøkt.
Tretten kirke går spennende tider i møte!
 
Anne Hjelmstadstuen Jorde, Kirkeverge


izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort