Historien om Tretten kirke
Historien om Tretten kirke
De eldste kirkene i Tretten.
De eldste opplysningene om innføringen av kristendommen i Gudbrandsdalen finner vi i Olav den Helliges saga, slik Snorre Sturlason forteller den. I året 1021 dro helgenkongen nedover dalen, holdt ting med bøndene og truet eller lokket dem til å la seg kristne. Han ødela alle hovene og satte igjen prester etter seg forteller sagaen. Tretten er ikke nevnt i denne beretningen, men Olav den Hellige kan godt ha stoppet her for det.

Trettens bygdesentrum og opprinnelige kirkested lå oppe ved garden Prestegarden på Sør-Tretten. I andre halvdel av 1200-tallet ble det bygget en steinkirke her. At kirken var av stein var forholdsvis uvanlig for Gudbrandsdalen, der de fleste kirker fra denne tiden er trekirker i stavteknikk. Steinkirken på Tretten forfalt etter hvert. Ruinene av den er i dag skjult under "Kjørkjehaugen".

Den gamle steinkirken er den eldste kirken vi kjenner til på Tretten. Det ville imidlertid være rart om Tretten var uten kirke i de vel to hundre årene som gikk mellom innføringen av kristendommen i Norge og byggingen av steinkirken sent på 1200-tallet. Det er derfor naturlig å anta at det må ha eksistert en kirke her før dette, selv om det ikke finnes noen kildemateriell som beviser det.

I 1580-årene ble den gamle steinkirken erstattet med en tømret langkirke. Denne lå trolig i nærheten av den gamle steinkirken. Etter hvert som folketallet på Tretten økte ble tømmerkirken for liten. Samtidig førte anleggingen av ny hovedveg gjennom dalen og bygda nærmere dalbunnen til at den gamle kirkeplassen var blitt usentral.

Ny kirkeplass ble på gården Mos grunn om lag en halv kilometer nord for den gamle og atskillig nærmere dalbunn. Kirken som ble bygget her var en laftet korskirke og nokså lik den som var blitt anlagt i Øyer få år tidligere. Kirken ble innviet 12. september 1728, og fikk da navnet Vår Frelsers kirke.

Kilde: Vår Frelsers Kirke på Tretten, Tretten menighetsråd 1978
Bilder: (c) Nanna Egidius