Ny gravplass i Øyer (2010)
Ny gravplass i Øyer (2010)
Ny gravplass i Øyer (2010)
Informasjonsmøte om ny gravplass i Øyer
Mandag kveld den 1. september møtte snaut 30 personer opp for å bli informert om status og framdrift i gravplassaken. Møtet ble arrangert av Komite 2, som har ansvar for saken i kommunen, fram til behandling i kommunestyret i slutten av oktober. Planene for den nye gravplassen ble presentert, og spørsmål fra de frammøtte ble besvart. Ideer og tips fra de frammøtte vil bli drøftet i komiteen.
 
Komiteleder Arnfinn Gillebo ønsket velkommen og overlot ordet til saksordfører Mona Engen, som redegjorde for komiteens arbeid med saken hittil. Kirkeverge Anne Hjelmstadstuen Jorde informerte om status med hensyn til ledige graver. Mange av de ledige gravplassene er på felt som er svært vanskelig tilgjengelige både ved enkeltbesøk og i gravferdssammenheng. 
Arealplanlegger Knut P. Aaslie viste på kart hvor gravplassarealet som kommunen kjøpte i 1998 ligger, og fortalte at avstanden til kirken er 1,2 km. Sissil Røste Strømsjordet (Feste, nå Rambøl) som var med å planlegge den nye gravplassen i Bryhnsvea i si tid (1999) presenterte planen. Planen gir totalt 861 graver, fordelt på til sammen 8 felt. Med sterkt tiltagende bruk av kremasjon vil et eller flere felt bli reservert til urnelund, noe som øker kapasiteten ytterligere. Feltet er svært stort, til sammen 12daa, det er derfor aktuelt å vurdere en etappevis utbygging/drift. Sissil viste hvordan dette kunne gjøres i praksis, hun understreket betydningen av å skape kvalitet gjennom beplantning. Et eget felt for nye landsmenn/-kvinner er høyst aktuelt. En ca 8 meter høy støpul/klokketårn er et sentralt element på gravplassen. 
 
Av momenter som de frammøtte var opptatt av nevnes at det er viktig å utnytte eksisterende kirkegård, at det er spesielle utfordringer for en gravplass uten kirke, og at det er viktig at en etappevis utbygging ikke forstyrrer freden på gravplassen. Det ble også stilt spørsmålstegn ved hvorfor akkurat Bryhnsvea var valgt. Knut P. Aaslie kommenterte det, i tillegg var vi så heldige at Sigurd Ihle var til stede. Han var med i den komiteen som arbeidet med stedsvalget på 90-tallet, og fikk forsikret de frammøtte om at svært mange andre geografisk nærmere alternativer var vurdert. Ihle hadde også forslag til navn på plassen; "Bruvin", grasslette ved bru.
 
Disse og flere innspill vil bli grundig drøftet i komiteens møter den 17. september og 15. oktober. Saken blir behandlet i kommunestyret den 30. oktober. Deretter skal Øyer og Tretten kirkelige råd behandle saken den 11. november, før oversending til Bispedømmerådet for godkjenning.
Planen er at utbyggingen legges ut på anbud med planlagt oppstart sommer 2009 og ferdigstillelse høst samme år. 
 
Referat: Eli Eriksrud, Øyer kommuneizmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort