Lokal smittevernplan
Lokal smittevernplan
Lokal smittevernplan

 Lokal smittevernplan for gudstenester, dåp, vigsel og gravferd i Øyer og Tretten kirke

Forberedelser til gjenopptak av normal aktivitet

 Lage og vedta lokal smittevernplan

 Revidere tidligere oppsatt gudstjenesteplan. Ny start fra 20.mai

 Gjennomføre opplæring av nøkkelpersonell med Smittevernveileder

 Gjennomføre seremonier om vilkår i planen over er oppfylt.

 

Noen hovedpunkt – avvik fra normal drift

 Maksimalt tall deltakeren utanom bemanning er 50 personer. Vår bemanning (prest, organist, kirketjener, frivillige – kirkevert/klokker, eventuelt solister) kommer i tillegg til de 50.

 Alle deltakaren skal holde minimum 1 m avstand (gjelder ikke de i samme husstand) – noe som overstyrer bestemmelsen om maksimaltallet

 Vi vil føre oversikt over de som er til stede på arrangement og oppbevare denne informasjonen innelåst før makulering etter 10 dager

 Det er krav om to kirkeverter, eller én kirkevert + klokker, til stede ved gudstenester. Kirkevertene hjelper kirketjener med deltakerregistrering og sørger for informasjon til deltakerne

· Syke personer kan ikke delta på kirkelig arrangement

 Dåp vil fram til 15.juni skje i lukkede dåpsgudstjenester Det skal ikke være kirkekaffe etter gudstenesten.

 Kirkeofringer kan ikke skje med mottak av kontanter. VIPPS anbefales!

 Deltakerne skal selv finne program for gudstjenesten. Salmeark og/eller liturgihefte. Ved nattverd skal det brukes engangsbeger. Oblaten ligger i begeret. Presten lager egne rutiner for forberedelse og gjennomføring av nattverden.

 Kun klokker bruker lesepulten i gudstjenester.

 Kun prest bruker lesepulten ved gravferder/bisettelser.


 

 TILTAKSPLAN

Tiltak

Ansvar

Kursing av alle ansette og frivillige som skal tjenestegjøre i gudstjenester

Kirkeverge og prest

Håndspritdispenser ved inngangen. Passe på at alle besøkende benytter denne. Småflasker med håndsprit til alter, prekestol, orgel og døpefont til bruk for medvirkende.

Kirketjenere/kirkeverge skaffer til veie, og plasserer ut. Kirketjener/kirkevert er ansvarlig for at alle bruker dette ved inngangen

Sørge for forsterket renhold. Dette gjeld både før og etter arrangement.

Kantor rengjør tangenter, orgelpult og piano. Kirketjener rengjør dørhandtak, lysglobe, mikrofon, lesepult, alter og alle berøringsflater. Jfr veileder fra KA

Sørge for at informasjon om alle hygienetiltak er godt synlig for de besøkende.

Kirkeverge lager alle nødvendige plakater

Plakater med henvisning til inngang, og plakat med «full kirke»

Kirketjenere henger opp, godt synlig.

Sørge for tydelig merking på hvor besøkende kan sitte for å holde minimum 1 meters avstand. De fra samme husstand kan sitte tettere sammen.

Kirketjenere lager tydelig merking på stoler/benker

Det må gis muntlig informasjon ved start av gudstjenesten om nødvendige forholdsregler med tanke på å hindre smitte. Informere om at vi er pålagt å registrere navneliste over alle besøkende. Dette for å bistå myndigheter i eventuell sporing av smitte. Lista blir makulert etter 10 dager

Prest/Klokker

Fjerne alle løse puter som ligger i kirken.

Kirketjener

Før seremonien, ha en plan for hvordan unngå trengsel ved inngang/utgang og nattverd

Prest og kirketjener

Evt. ekstra utstyr som skal bæres inn i kirken, må på plass i god tid før gudstjenesten. Dette utstyret må rengjøres før bruk.

Kirketjener

Passe på maks antall – 50 personer utenom medvirkende til seremonien. Lokalet må være stort nok til at kravene til avstand blir overholdt.

Kirketjener i samarbeid med kirkevert/klokker har ansvar for å telle i døra og lukke når tallet er 50 (eller det maksimale tallet som gjelder for kirken).

Føre liste over de som er til stedes ved arrangement. Ferdig skjema med navn på medvirkende, samt inntil 50 felt for navn og telefonnummer på deltakere. Ved lukkede dåpsgudstjenester fører dåpsforeldrene liste over sine deltakere, og oppbevarer lista i 10 dager før den makuleres.

Kirkevert/klokker med eventuell bistand frå kirketjener. Kirketjener ansvarlig for at listen leveres kirkekontoret så snart som mulig. Kirkeverge, ansvar overfor dåpsforeldre

Sette opp skilt/plakat når kirken er full

Kirketjener eller kirkevert

Kirkeofring. Kan ikke ta inn kontanter. Det må opplyses om VIPPS, på plakat og eventuelt kontonummer man kan overføre til.

Prest, i starten av gudstjenesten Informasjon i gudstjenesteark

Unngå tett kø ved utgang/inngang.

Klokker Opplys om dette i starten av gudstjenesten

Dåp
Dåpsfølget som står ved døpefonten sammen med presten, bør bestå av få personer.

Forutsatt grundig håndvask i forkant, kan dåpshandlingen gjennomføres på vanlig måte uten bruk av hansker: Å tegne korsmerket på panna, øse vann over barnets hode, tørke av barnets hode og handspålegging.

Papirserviett skal brukes til å tørke dåpsbarnets hode. Andre løsninger som ivaretar smittevernhensynet kan vurderes.
 

Presten lar en i dåpsfølget løfte barnet fram for menigheten i etterkant av dåpshandlingen.

Dåpslys, all håndtering

 

 

t

Nattverd
Forberedelser:

God håndhygiene i forberedelser og gjennomføring er avgjørende viktig.

Brød legges i særkalker (engangsbeger) i forkant av seremonien, i egenprodusert dispenser.

(Alternativt: Prest legger brødet i engangsbeger som deltaker holder fram.) Vin helles i kalken i forkant av seremonien og dekkes med plast og settes på alteret. Prest vasker hender rett før gudstjenesten.

Gjennomføring:

Nattverd gjennomføres slik at det ikke er direkte kontakt mellom nattverdutdeler, brød/vin og deltaker.

 Presten bruker håndsprit synlig for å skape trygghet for deltakerne.

 Plastfolie dekker over elementbe gjennom hele innstiftelsesseremonien

 Nattverdsdeltakerne kommer fram – 5 om gangen for å unngå trengsel.

 Utdelinga skjer primært som stående nattverd.

 Deltaker tar selv opp brødet fra begeret, og får tilsigelsen. Presten heller vin i begeret og gir tilsigelse.

 

 

Prest og kirketjener

Prest

Gravferd

 Ingen særskilte tiltak her ut over de generelle retningslinjene

 Særskilte hygienekrav for det som blir berørt av flere i seremonien.

 Pårørende som vil ha minneord skal bruke egen mikrofon

 

 

Prest og kirketjener

Vigsel

 Bare brudepar og forlover er ved alteret sammen med presten. Der det er flere forlovere: Hold 1m avstand

 Forutsatt god håndhygiene i forkant og etterkant, kan forbønn med håndspålegging gjennomføres på vanlig måte.

 

 

Prest

 


Prest

Sjekkliste Prest går gjennom sjekkliste før arrangement kan gjennomførtes Før start (bemanning og organisasjon)

 Opplæring i smittevernplan er gjennomført og dokumentert

 Kirken og utstyr er forsvarlig rengjort

 Kirketjener og kirkevert på plass i god tid

 

Materiell/utstyr

 Benkene er merket der det ikke skal sitte noen

 Plakat med smittevernregler er hengt opp.

 Håndsprit er satt ut ved inngang, alter, prekestol, orgel og døpefont (viss dåp)

 Skjema for deltakerliste (50 felt for namn og telefonnummer) i tillegg til navn på dei som medvirker er utlevert til kirkevert/kirketjener

 Skilt/plakat for å markere at kirken er full i forhold antallsbegrensning er tilgjengelig

 

Etter arrangement

 Deltakerliste leveres på kirkekontoret så snart som mulig etter seremonien

 

14.05.2020 Versjon 1.0izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort