24. juli 2014
Nyheter
Minimer
Konfirmasjon i våre kirker
Image: Konfirmasjon i våre kirker

 Konfirmasjon 2014 :
Tretten kirke søndag 14. september kl 12.00
Øyer kirke lørdag 20. september kl 12.00 og
søndag 21.september kl 11.00

Konfirmasjon  2015 :
Tretten kirke søndag 20. september
Øyer kirke søndag 27.september

Avhengig av hvor stort konfirmantkullet er, kan det bli konfirmasjonsgudstjeneste også lørdagen  

 
  Les mer...

Betaling ved bruk av kirker og kirkegårder/gravlund i Øyer og Tretten
Image: Betaling ved bruk av kirker og kirkegårder/gravlund i Øyer og Tretten

Følgende priser gjelder for bruk av kirker og kirkegårder i Øyer:

  Les mer...


  

Øyer kirke
Minimer

Øyer kirke

Øyer kirke ble innviet av sogneprest i Øyer, Christian Wolfgang Monrath, 2. juli 1725 og fikk navnet "Den Hellige Treenighets Tempel". Den gamle kirken på Orrestad, en treskipet stavkirke, hadde brent ned etter et lynnedslag tre år tidligere.

Vi vet ikke hvem som bestemte kirkens form og arkitektur, men korskirkeformen var nok vanlig på denne tiden. Til finansiering av den nye kirken fikk Øyer hjelp fra hele landet. På kongelig befaling betalte alle landets hovedkirker 2 riksdaler hver, mens anneks-kirkene betalte 1 riksdaler. Dette var en vanlig måte å finansiere kirker på, og Øyer menighet bidro flere ganger til kirkereising i andre deler av landet gjennom samme ordning.

Kirken sett fra sørøst
Kirken fra sørøst

Johannes Arnesen, som var klokker i Øyer 1845-1890, hadde navnet på 6 mann som deltok i byggingen av kirken. Disse var Bjørn Bjørnson Olstad, Torgjer Kristenson Lågårud, Johannes Nordigard Lånke og bror hans som vi ikke kjenner fornavnet til, Bård Systuggun Bjørge og Bjørn Kampen.

Til Bjørn Olstads deltakelse i byggingen knytter det seg et sagn: En kveld etter kirkebrannen banket det på prestegardens dør. Det var tømmermann og treskjærer Bjørn Olstad som kom for å skrifte for sogneprest Chr. Wolfgang Monrath. Bjørn hadde blitt overfalt av en røver ved Steinhytta inne i Øyer-fjellet. I selvforsvar hadde han kommet til å drepe mannen. Hos sognepresten fikk han tilgivelse for sin synd, men som bot skulle han uten vederlag være med på laftingen av den nye kirken. Bjørn Olstad skal, etter folketradisjonen, også være mester for treskurden inne i kirken.

Kirken sett fra nordøst
Kirken fra nordøst

Da kirken ble innviet i 1725 hadde den hverken bordkledning eller tårn. Tårn og spir ble reist en gang mellom 1748 og 1775. Kirken hadde antakeligvis skifertak, og var tjærebredd. Siden har den flere ganger vært malt rødbrun. Det er mulig at den nåværende hvite fargen først kom i forbindelse med et større restaureringsarbeid i 1875.

Samtidig med at kirken ble bygget ble det satt opp to brurhus. Ett sto ved inngangen til kirkegården fra kirkevangen øst for kirken, og ett ved inngangen fra vest. Klokkene hang i en stupul øst på kirkevangen helt fram til 1866, før de ble flyttet opp i tårnet. Da ble både klokkestupulen og brurhusene fjernet og solgt.

Kirken fra sør før 1907
Kirken fra sør ca. 1900

Fram til 1907 sto det fire-fem gamle staller på kirkevangen. Stallene var i tømmer, tekket med skifer og plassert på tvers av kirkevangen. I 1907 ble disse revet og erstattet av to nye staller. Samtidig ble den gamle steinmuren mellom kirkegården og vangen revet, for å gi plass til en utvidelse av kirkegården.

På kirkevangen står det to bautasteiner. Den eldste av disse ble reist i 1914 og er til minne om øyværinger som "låg ute å verja lanne" i 1807-1814. Den andre ble reist i 1959 til minne om bygdefolk som deltok i krigen 1940-1945.

 

Kilde: Historieskrift om Øyer kirke, Øyer menighetsråd 1983
Bilder: (c) Nanna Egidius


  

Ny høymesseliturgi på høring
Minimer

Øyer blir høringsmenighet for ny gudstjenesteliturgi

Kirkerådet forbereder høringen av forslaget til ny høymesseliturgi, samt ny dåpsliturgi og ny salmebok. Om lag 90 menigheter er spurt om å være høringsmenigheter, deriblant Øyer.

Som grunnlag for høringen er høringsmenighetene bedt om å prøve ut forslaget til ny høymesseliturgi i perioden fra september 2008 til og med januar 2009. Lørdag 30. august blir det arrangert et seminar i regi av Hamar bispedømme for ansatte og frivillige fra de 11 menigheterådsmedlemmer og/eller klokkere kan delta sammen med ansatte.ne i bispedømmet som skal være høringsmenigheter. Det er ønskelig at f. eks. noen

Før Øyer menighet starter med utprøvingen (på Tretten kommer vi til å fortsette med nåværende liturgi), vil det avholdes menighetsmøte, slik at menighetslemmene kan bli orientert om, og inkludert i, gjennomføringen av høringsperioden med den foreslåtte liturgien. Menighetsmøtet avholdes tirsdag 26. august, og vil bli nærmere annonsert.

Det er Kirkemøtet i 2009 som gjør vedtak om innføring av ny høymesseliturgi, dåpsliturgi og salmebok, og så er det meningen at alle menighetene i Den norske kirke innfører de nye liturgiene og salmeboken 1. søndag i advent 2010.

Øyer og Tretten kirkelige råd hadde utprøving av nye gudstjenesteliturgier som sak på sitt rådsmøte 3. juli, og gjorde følgende vedtak:
Øyer og Tretten kirkelige råd innkaller til menighetsmøte i Øyer kirke tirsdag 26. august kl.19.00 for å orientere om at Øyer menighet er bedt om å prøve ut ny høymesseliturgi, ny dåpsliturgi og ny salmebok, i perioden september 2008 til januar 2009, for så å avgi en høringsuttalelse.
… 
Det opprettes et gudstjenesteutvalg, sognepresten får ansvar for dette.


  

Uttalelse om privatliv  |  Betingelser for bruk
© 2014 Øyer og Tretten kirkelige råd - Powered by LabOra - Agrando AS